Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Verkställande direktörens översikt –september 2022 (publicerat 13.9.2022)

Verkställande direktörens översikt –september 2022 (publicerat 13.9.2022)

Finlands Returplast kommer i fortsättningen att vara en producentorganisation för alla
förpackningsmaterial: förutom plastförpackningar också glas, kartong, metall och trä.
Företagets bolagsstämma beslöt den 27.4.2022 med 2/3 majoritet att Finlands Returplast skall
fortsätta som en producentorganisation för alla material. Vi har har ansökt om
producentorganisationsställning som täcker alla förpackningsmaterial vid NTM-centralen i Birkaland.
Konkurrensen förbättrar kostnadseffektiviteten inom branschen.
Finlands Returplast har som mål bl.a. att höja insamlings- och återvinningsgraden för alla
förpackningar. För att uppnå målen utvecklar vi vår operativ verksamhet på många nivåer bl.a.
genom att erbjuda mera handledning och guider för återvinning.
Ett viktigt mål är att främja innovationer och trygga återvunnet råmaterial för den finländska
industrin.

Nya avfallslagen sporrar till förändringar
Reformen av avfallslagen förutsätter att en producentorganisation täcker alla förpackningsmaterial.
Detta har gett upphov till förändring inom producentansvarssystemet i Finland, eftersom det hittills
funnits producentorganisationer som specialiserat sig på specifika förpackningsmaterial.

Nya verksamhetsmodeller för insamlingen av plastförpackningar
Framtidens största utmaningar är förknippade med insamling av plast och skyldigheter kring
producentansvaret vilket medför kostnadspress. Därför kommer plast att ha en avgörande ställning
inom producentorganisationerna. Av alla förpackningsavgifter som producenterna betalar är
plastförpackningarnas andel 2/3.
Alla Finlands Returplasts operativa avtal med terminaler och hanterare som gäller plastförpackningar
fortsätter tillsvidare. Finlands Returplast förhandlar om motsvarande avtal för de andra materialen
och stärker sin organisation med expertis för andra förpackningsmaterial. Finlands Returplasts
styrelse har förberett en ny strategi för bolaget.
Finlands Returplast vill samarbeta intensivt med konkurrerande producentorganisationer så att
onödiga och överlappande funktioner kan undvikas. Detta ger kostnadsbesparingar som i slutändan
gynnar även konsumenterna – återvinningsavgifterna för förpackningarna ingår ju oftast i priset på
produkterna. Även producenterna gynnas av kostnadseffektiviteten som konkurrensen medför och
den ökade återvinningsgraden