Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Du kan sköta producentansvaret för förpackningar via Sumi Oy

Sumi Oy (tidigare Finlands Returplast Ab) är en icke-vinstdrivande officiell producentsammanslutning som ansvarar för genomförandet av det lagstadgade förpackningsproducenansvaret och främjandet av återvinningsbarheten av olika förpackningar för över 3 000 företag. Vi utvecklar metodiskt återvinningen av förpackningar av metall, plast, glas, papper och kartong samt träförpackningar.

Ett producentansvarigt företag är skyldigt att ordna insamling och återvinning av förpackningsavfall samt att svara för kostnaderna för detta.  I förpackningsförordningen fastställs för producenterna det återvinningskrav (%) som skall uppnås i Finland.

Det enklaste sättet för ett företag att sköta sitt producentansvar är att ansluta sig till en producentsammanslutning och därmed överföra producentansvaret till producentsammanslutningen.

Avtalet ingås mellan producent och producentsammanslutningen. Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab fungerar som vårt serviceföretag även i framtiden – exempelvis sköter det  fortfarande centraliserat förpackningsrapporteringen, hanteringen av avtal och faktureringen av återvinningsavgifterna.

Producenter som inte har ett löpande avtal för att sköta sitt producentansvar för förpackningar kan ansluta sig till Sumi här.

Enligt avfallslagen, som trädde i kraft i juli 2021, ska producentsammanslutningar för förpackningar omfatta alla förpackningsmaterial. Därför existerar inte de gamla producentsammanslutningarna för enskilda förpackningsmaterial längre.  På grund av lagändringen måste företaget ha ett avtal om överföring av producentansvaret för alla förpackningar med endast en producentsammanslutning senast den 1 januari 2025. De gamla avtalen som slöts via RINKI var gemensamma för de fem producentsammanslutningarna – i dem är Sumi avtalspartner enbart för hantering av producentansvaret för plastförpackningar. Uppdateringen görs genom att göra ett nytt avtal.

Producenter med ett giltigt avtal kan fram till den 30 juni 2024 överföra producentansvaret till oss för alla förpackningar från början av 2025. Bekanta dig med de allmänna kontraktvillkoren och skicka det ifyllda avtalet till oss, så sköter vi alla nödvändiga ändringar för dig på en gång.

Vi är redo att sköta ditt producentansvar för alla förpackningar

Sumi bygger branschens starkaste nätverk för insamling och återvinning av alla förpackningar. Enligt våra värden vill vi vara förverkligare, utvecklare och koordinerare. Vi vill skapa för våra producenter kostnadseffektiva tjänster, som är lätta att använda. Samarbetet med tjänsteleverantörer är av största vikt. All vår verksamhet skall vara öppen och transparent.

Vi har ett avtal med inhemska Fortum Waste Solutions Oy för återvinning av plastförpackningar. RINKI sköter återvinningen av glasförpackningar genom avtal med olika återvinningsanläggningar och terminaler. Metall- och pappers- och kartongförpackningar återvinns enligt branschpraxis av våra avtalsterminaler, som tar emot förpackningsavfallet från insamlingen. Träförpackningar samlas inte in från hushållen, utan den största kvantiteten består av träförpackningar från företag.   

Vi har under åren utvecklat vårt nätverk av terminaler för plastförpackningar till att vara mycket effektivt. Nu utvecklar vi motsvarande nätverk för andra förpackningar för att uppfylla våra krav och mål . Vi går med nya terminalpartners noggrant igenom det mottagna avfallets kvalitets- och hanteringskrav samt rapporteringsmodellerna.

Kontakta gärna för ytterligare information

För mera information kontakta Janne Teliranta +358 40 525 0550, janne.teliranta@sumi.fi

Avtalet?

Med avtalet överför en producent sitt lagenliga producentansvar för förpackningar till producentsammanslutningen.

Observera att utländska aktörer som är etablerade i ett annat land än Finland bör använda “Avtal B”. Du kan fråga mer via mejl eller läsa mer här.

Finska producenter kan ladda “Avtalet A” nedan och komplettera det med företagets uppgifter och återsända det undertecknade dokumentet till: 
info@rinkiin.fi och info@sumi.fi
Tack!

Vem är en producent?

Producentansvaret är en lagstadgad plikt för företag som i Finland förpackar eller importerar förpackade produkter till Finland eller säljer sina produkter till Finland genom distanshandel. Ett företag bär ansvaret för sina förpackningar också om förpackningen av produkterna eller logistiken har lagts ut till ett annat företag.

Utöver förpackningar finns det producentansvar för däck till motordrivna fordon, personbilar, elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer samt returpapper.

Sumi

Läs mer om oss här och bekanta dig med vem som i praktiken tar hand om producentansvaret för förpackningar.

RINKI?

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab är ett serviceföretag till producentsammanslutningarna, producentansvariga företag och till finska konsumenter. RINKI tar hand om t.ex:
* hantering av producentavtal
* officiell registrering av producenterna
* insamling av förpackningsdata
* fakturering av återvinningsavgifter
* nätverk av RINKI ekopunkter för förpackningar från hushåll
* rådgivning om sortering och återvinning.

Återvinningsavgift?

Återvinningsavgiften, som Sumi besluter och med vilken dess all verksamhet bekostas, faktureras av RINKI årligen. Avgiften finansierar bl.a.:
* nätverket av ekopunkter för konsumenter och transport av förpackningsavfall
* nätverket av terminaler för mottagning av förpackningsavfall, där material tas emot kostnadsfritt
* transport av material från terminalerna till återvinningsföretag
* återvinning av material eller förvandla det till råvara för nya produkter.

Mer information och prislistor finns på RINKIs webbsidor.