Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för över 3000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Tillverkaren av förpackningen har producentansvar för sin förpackning

I Finland finns en lagstiftning om producentansvar, vilket innebär att producenten ska organisera avfallshanteringen av de produkter de har släppt ut på marknaden och stå för de kostnader som uppstår.

Producentansvaret ålägger tillverkare och importörer av vissa produkter samt produktförpackare att ta hand om slutet av livscykeln för produkter som omfattas av producentansvar, det vill säga insamling, återvinning, rapportering och information. Lagstadgat producentansvar gäller även förpackningar, så att företag som importerar förpackade produkter eller förpackar dem i Finland omfattas av producentansvaret.

Sumi Oy sköter producentansvaret för förpackningarna på uppdrag av de producenter som har avslutit sig till Sumi. Läs mer.

Förpackaren eller importören av den förpackade produkten är producenten

Tillverkaren av förpackningen är vanligtvis ett företag som tillverkar en produkt som använder förpackningsmaterial för att skydda sina produkter för försäljning, till exempel under transport eller distribution.

Från och med den 1 januari 2024 är förpackningstillverkaren producent, utöver de förpackningar den använder för sina egna förpackningar, vad gäller service- och odlingsförpackningar.

Efter den 1 januari 2024 kan tillverkaren av förpackningen vara t.ex.:

  • tillverkaren av produkten som packar eller förpackar dess produkt
  • importören av den förpackade produkten (= företaget som äger förpackningen vid tidpunkten för produktinträde)
  • tillverkare av servicepaket (t.ex. för kaféer och restaurang takeaway-paket)
  • förpackning av obearbetade jordbruks- och trädgårdsprodukter d.v.s. tillverkare av bondeförpackningar

Nyeter

Håll dig uppdaterad om förpackningsproducentansvar och Sumis verksamhet. Läs mer.

Producentansvar

Med producentansvar menas i allmänhet skyldigheten för förpackare och tillverkare och importörer av produkter som nämns i avfallslagen att på egen bekostnad organisera avfallshantering och användning efter användning i enlighet med kraven på producentansvar.

För olika produkter måste man ansluta sig i producentorganisation som motsvarar produkter. Förpackningens producentorganisation tar hand om producentansvaret för förpackningen, men om den förpackade produkten även omfattas av producentansvar (t.ex. elektrisk eller elektronisk apparat) måste man ansluta sig till motsvarande producentorganisation för det.

Du kan hitta information om andra områden av producentansvar på finska: www.tuottajayhteiso.fi

Du kan också läsa mer om producentansvar på ELY Centers hemsida: www.elykeskus.fi/producentansvar

Producentorganisation

Producentorganisationen sköter producentansvarsskyldigheterna centralt på uppdrag av de producenter som anslutit sig till den.

Läs mer.