Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Så återvinner man förpackningar i företag

Från den 1 juli 2022 måste de flesta företag och offentlig förvaltning och tjänsteleverantörer separat samla kommunalt avfall som genereras i deras verksamhet. Hur ska avfallet sorteras?

Avfall ska samlas in separat om det genereras i företaget:

 • plastförpackningsavfall 5 kg per vecka,
 • förpackningsavfall av papper och kartong 5 kg per vecka,
 • glasförpackningsavfall 2 kg per vecka,
 • metallavfall 2 kg per vecka.

Om möjligt ska även övrigt avfall samlas in separat och skickas till återvinning. Skyldigheten gäller företag i tätorter och inom service-, turism- och arbetsplatsområden.

Företag producerar ofta stora mängder av en eller flera typer av förpackningar. Att återvinna företagsförpackningar är betydligt enklare än diverse konsumentförpackningar.

Rena förpackningsmaterial kan enkelt användas vid materialåtervinning. Rent och högkvalitativt förpackningsavfall kan vara en utmärkt råvara.

Så här kommer du igång:

 • identifiera de förpackningstyper som uppstår och kartlägg deras kvantitet
 • kom överens om transport av genererat avfall till mottagande terminal
 • välj de uppsamlingskärl som passar din lokal, vi hjälper dig med urvalet
 • guide och säkerställ användarnas sorteringsförmåga
 • motivera
 • börja samla
 • följa framgången

Jag hjälper ditt företag att komma igång med förpackningsinsamling och återvinning.

Katja Laitinen
Återvinningscoach
+358 50 407 3959
katja.laitinen@sumi.fi

Ursprungssortering är det viktigaste steget i återvinningsprocessen

Tecken på framgångsrik sortering:

 • Tydliga sorteringsanvisningar och uppsamlingsutrustning
 • Vägledning
 • Eventuellt förarbete innan förpackningen läggs i uppsamlingsanordningen

  • ta bort delar
  • renande
  • etiketter
  • främmande ämnen/material
 • Rätt packningsmetod

Se miljödepartementets video Hur företag måste sortera sitt avfall (på finska) https://youtu.be/wwQexWJp0VU?si=Ggv2L-unVWU49IEU