Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Verkställande direktörens översikt januari 2023

Verkställande direktörens översikt januari 2023

Året 2023 har börjat med full fart. De sista åtgärderna för att få status som producentsammanslutning för som omfattar alla förpackningar är i gång. Vi håller på att utveckla Finlands Returplasts verksamhet för att motsvara det nya statuset och de förändringar som lagstiftningen medför branschen. I december fick vi förstärkning i vårt team i form av vår nya materialchef Eeva Hanni. Vi har också valt våra nya terminalpartner för plast- och glasförpackningar. När det gäller metall och fiberförpackningar har anbudsförfarandet slutförts och förhandlingarna inletts. Avtalen träder i kraft under våren.

Precis före årsskiftet uppstod en liten brand vid sorteringscentralen för hushållsplast i Riihimäki som orsakade ett uppehåll på tre veckor i dess verksamhet. Orsaken till branden är ännu oklar, men enligt vår uppskattning kan branden ha orsakats av batterier som används i laddningsbara elapparater. Litiumjonbatterier används nuförtiden allt mer i hemmen och finns bl.a. i mobilapparater, verktyg och eltandborstar. Elektroniska apparater och batterier får inte slängas i plastinsamlingen eftersom de kan fatta eld och utgöra en säkerhetsrisk. Finlands Returplast har uppdaterat sina anvisningar för sortering av plastförpackningar och ska inom kort informera konsumenter om detta.

Preliminära rapporter om mängder insamlade plastförpackningar år 2022 har blivit färdiga. Sammanlagt samlades det in 52 071 ton plastförpackningar genom insamlingen som ordnats av producentsammanslutningen. Mängden verkar ha minskat med en 1,0 % jämfört med det föregående året. För att kunna uppnå de nya återvinningsmålen behövs det intresse och anvisningsenligt vilja sortera mera. Från och med sommaren ska fastigheter med minst fem bostäder ordna separat insamling för plastförpackningar, och antalet ekopunkter för plastinsamling ökas till 1000 . Beräkningar av återvinningsgrader blir färdiga i april, men vi vet redan nu att återvinningsgraden för plastförpackningar har förbättrats signifikant.

Producentsammanslutningsbranschen är i förändring och även Finlands Returplast ska utveckla sin verksamhet. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev och besöka vår webbsida!