Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » År 2022 ökade insamlings- och återvinningsgraden för pantfria plastförpackningar måttligt  

År 2022 ökade insamlings- och återvinningsgraden för pantfria plastförpackningar måttligt  

Finlands Returplast uppvisar år 2022 en återvinningsgrad på 26,13 % för de förpackningar de ansvarar för. Återvinningsgraden för plastförpackningar i Finland uppskattas till 33–35%. Senast 2025 borde återvinningsgraden vara minst 50 %. Finlands Returplast arbetar för att nå det här målet

Insamlingsgraden var 44,97 % beräknad på den mängd som lades på marknaden och som Finlands Returplast ansvarar för. Insamlingskvantiteten ökade med 3,86 procentenheter jämfört med året innan. År 2022 var återvinningsgraden 26,13 % för plastförpackningar Finlands Returplast ansvarar för.

Enligt Finlands Returplasts uppskattning var återvinningsgraden för hela Finland cirka 33–35%, inkluderat alla pantfria och pantförsedda plastförpackningar rapporterade av alla fyra producentsammanslutningarna. EU:s och Finlands lagstiftning kräver en återvinningsgrad på minst 50 % för pantfria och pantförsedda plastförpackningar senast år 2025. Finlands Returplast arbetar hårt för att nå det här målet

Utöver de egna utvecklingsprojekten bidrar Finlands Plastretur till utvecklingen av nya återvinningstekniker och bevakar noga vad som händer i Europa inom insamling och återvinning. Finlands Returplast har aktivt sökt nya återvinningsmetoder för plastförpackningar som för närvarande är svåra att återvinna. Några av de här metoderna kommer att finnas tillgängliga under de kommande månaderna och kommer att bidra till att öka återvinningsgraden redan år 2023.

För att öka insamlingsgraden kommer vi i enlighet med lagstiftningen att öka antalet ekopunkter till 1 000 från och med den 1 juli 2023. Insamlingen av konsumentförpackningar underlättas också av separat insamlingen av förpackningar fastighetsvis, som enligt lagstiftningen blir obligatorisk i juli för fastigheter med minst fem bostäder.

– Vi hoppas att konsumenterna sorterar förpackningar enligt sorteringsanvisningarna, då mer än hälften av plastförpackningarna fortfarande hamnar utanför vårt insamlingssystem, m.a.o. i blandavfallet, säger Mika Surakka, VD för Finlands Returplast. Nästan en fjärdedel av kvantiteten i insamlingskärl för plastförpackningar är sådant som inte hör hemma där. Det här försvårar återvinningen, och batterier och laddbara elapparater som hamnat bland plastförpackningsavfallet orsakar många bränder och incidenter varje år, fortsätter Surakka.

Merinformation:

Mika Surakka, verkställande direktör
+358 400 197 848
mika.surakka@sumi.fi