Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Verkställande direktörens översikt  

Verkställande direktörens översikt  

Bolagets namnändring bekräftades under sommaren. I dagligt tal har företaget redan länge gått under namnet Sumi, men nu är vårt namn även officiellt Sumi Oy. Det korta och koncisa namnet beskriver väl hur vi arbetar som företag: vi är en effektiv och sakkunnig förpackningsproducentsammanslutning. 

Vi har stärkt vår organisation och utökat vårt kunnande i olika förpackningsmaterial för att kunna svara på alla de utmaningar som lagändringarna och utvecklingen i branschen kommer att medföra de närmaste åren. Det viktigaste för oss är dock att kunna betjäna våra kunder, producenterna, på bästa möjliga sätt.  

Små och medelstora företag måste öka sina insamlingsvolymer 

En ändring av avfallslagen, som trädde i kraft 1.7.2022, förpliktar varje företag att sortera förpackningarna, om mängden plast- eller kartongförpackningar är över fem kilo per vecka eller mängden metall- och glasförpackningar över två kilo per vecka.  

Sumi har samarbetat med operatörerna för att utveckla en tjänst med vilken även små och medelstora företag kan fullgöra sorteringsskyldigheten. Tyvärr har insamlingsvolymerna hos små och medelstora företag inte utvecklats på önskat sätt, varför vi hoppas att varje producent ser till att få ordning på sorteringsskyldigheten med sitt avfallshanteringsbolag. Det är emellertid inte ändamålsenligt att höja insamlingsgraden på bekostnad av kvaliteten, så sorteringsanvisningarna bör följas.  

Vi strävar till att hålla återvinningsavgifterna i schack 

De närmaste åren kommer det att ske förändringar inom branschen, varav en del redan finns i lagstiftningen och en del ännu ligger på planeringsbordet. Förändringana har i regel en kostnadseffekt och de kommer att synas som högre återvinningsavgifter. Sumi arbetar hårt för att kunna minimera avgifterna.  

Den obligatoriska insamlingen av förpackningar i fastigheter med fem bostäder eller fler, som infördes i juli 2023, är den omständighet som skapar mest prispress på återvinningsavgifterna under 2024. 

SUP-avgifterna kommer att hållas separat från återvinningsavgifterna så att producenterna enklare kan se vilka effekter förändringarna har. Vi fakturerar avgifterna så sent som möjligt för att producenternas kassaflöde inte ska försämras.  

Sumis värden är att verkställa, utveckla och samordna. Enligt våra värden utvecklar vi hela branschen och genomför förändringar. Vi finns här för producenterna och uppmanar Er därför att inte tveka att kontakta oss. Som en samordnande aktör kan vi via vårt nätverk bidra till fullgörandet av producentansvaret i de andra EU-länderna, vilket med säkerhet kommer att vara till hjälp i synnerhet för små och medelstora företag som bedriver export.  

Vi önskar alla som jobbar med producentansvar en trevlig höst!


Mika Surakka, Sumi Oy, VD