Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Verkställande direktörens översikt – november 2022

Verkställande direktörens översikt – november 2022

Producentens intresse och likabehandling måste beaktas i den förändrade situationen

Finlands Returplast Ab är orolig över den uppkomna situationen där myndigheten är på väg att lägga sig i förpackningsproducenternas möjlighet att välja mellan två aktörer.

Tidigare anslöt sig producenten till materialspecifika producentorganisationer med ett avtal. Reformen av avfallslagen förutsätter att i fortsättningen ska en producentorganisation svara för alla förpackningsmaterial. Detta skapade en situation där det nu finns två aktörer på marknaden. Producenten kan alltså välja mellan Finlands Returplast och en konkurrent.

Myndigheten har överraskande slagit fast att producenten måste överföra alla förpackningsmaterial till en och samma producentorganisation. Detta är i strid med avfallslagens text och den allmänna principen om likabehandling. Vår utgångspunkt är att producenten måste få göra ett materialspecifikt val, eftersom det är i producentens intresse. Valfriheten främjar även konkurrensen som i sin tur stödjer verksamhetsutvecklingen inom återvinning av alla material.

Bakom producenternas val kan ligga en kostnadsfördel eller till exempel en bättre återvinningsgrad och annat serviceutbud. Som ett exempel är prissättningen år 2023, där vi i plastförpackningarnas huvudgrupp är 20 % billigare än konkurrenten i konsumentförpackningar och 37 % billigare i företagsförpackningar. I förhållande till det totala antalet plastförpackningar innebär detta en skillnad på över 5 miljoner euro per år. Varför skulle inte producenten få denna fördel i plastförpackningar om den så önskar? Producenten måste kunna välja den bästa eller den lämpligaste återvinningsgraden per material, vilket också ger den bästa miljönyttan.

Vi fortsätter diskussionen med myndigheten för att det här tydliga missförhållandet ska rättas till så snabbt som möjligt. Vi önskar att verksamheten förblir rättvis i en förändringssituation som redan i övrigt är utmanande. En lätt och enkel övervakning får inte vara myndighetens motivering till att hindra fri konkurrens.

Avtalssituationen kräver återhållsamhet i beslutsfattandet

Enligt gällande avtal hade producenten möjlighet att säga upp producentansvarets överföringsavtal senast 30.6.2022 om producenten inte ville fortsätta med sin nuvarande avtalspartner. Det uppsagda avtalet löper ut i slutet av 2022 om det inte förnyas för 2023. Vi är glada över att en betydande del av producenterna av plastförpackningar valde att fortsätta som kund hos Finlands Returplast. Problemet är att enligt myndighetens tolkning kan producenten inte ansluta sig till Finlands Returplast i fråga om plastförpackningar under övergångsperioden eftersom vi inte ännu har rätt att sköta alla förpackningsmaterial. Finlands Returplast Ab:s producentorganisationsstatus för plastförpackningar gäller tills vår nya status som multimaterial-producentorganisation godkänns. Processen är i gång och ett godkännande väntas inom kort.

Efter godkännandet kan vi ingå avtal också för andra förpackningsmaterial. På samma gång publicerar vi återvinningsavgifter för alla förpackningar. Vi kan inte göra detta innan vår multimaterial-status godkänns.

Vi ber om ursäkt för den här situationen. Det lönar sig inte att ta förhastade beslut.

Finlands Returplast bygger upp sina verksamhetsmodeller och organisation för att möta de nya utmaningarna

Förstärkningen av personalresurserna framskrider enligt planerna. Nya ansvar förutsätter både nyrekrytering, utveckling av verksamhetsmodeller och verktyg.

Lagstiftningens krav på bl.a. utvidgning av fastighetsinsamlingen och ekopunktnätverket medför extrakostnader också för Finlands Returplast. Kontinuerlig utveckling av verksamheten, konkurrensutsättning av terminaler (mer om detta i nyhetsbrevet) och främjande av utvecklingsprojekt dämpar kostnadsökningen. Vi informerar senare om utvecklingsprojekt.

Företagets ledning och styrelse har bearbetat en ny strategi som vi berättar mer om i nära framtid. Som en del av strategin kommer företagets namn att ändras för att bättre motsvara den utvidgade verksamheten.

Bekanta dig även med vårt nyhetsbrev för november, där vi skriver om aktuella frågor angående vår verksamhet:  organiseringen av producentorganisationsverksamheten och färdigställandet av konkurrensutsättningen av våra konsumentterminaler.

Du kan prenumerera nyhetsbrevet här: http://uutiskirje.sumi.fi. Nyhetsbreven sparas på denna sida