Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Nya krav för producenter: Plastprodukter för engångsbruk eller SUP (Single-Use Plastics) 

Nya krav för producenter: Plastprodukter för engångsbruk eller SUP (Single-Use Plastics) 

EU antog i juni 2019 SUP-direktivet (Single-Use Plastics eller plastprodukter för engångsbruk) som syftar till att förebygga och minska engångsplastprodukters inverkan på miljön och människors hälsa. När det gäller miljön ligger fokus särskilt på vattendrag då en betydande del av plastavfallet som samlas på stränderna är engångsplast. Dessutom är syftet med direktivet bland annat att främja den cirkulära ekonomin.  

Som producentsammanslutning har vi redan i flera år arbetat med SUP-lagstiftning tillsammans med andra intressenter. Vi har fört en aktiv dialog med de finska myndigheterna och sedan 2019 har vi deltagit i EU-kommissionens workshoppar i Bryssel. 

Producenterna bör vara uppmärksamma – lagen är redan delvis i kraft  

Producentansvariga företag bör vara uppmärksamma med de nya kraven och anvisningarna, eftersom de påverkar företagens verksamhet och val. SUP-lagstiftningen är nämligen redan delvis i kraft. I mars 2022 undertecknade miljöministeriet ett frivilligt green deal-avtal med vissa aktörer för att minska konsumtionen av engångsförpackningar i plast. Implementeringen av direktivet ledde till att regeringen lämnade en proposition om ändringen av avfallslagen till riksdagen i september 2022. Riksdagen godkände lagförslaget den 29 november 2022.  

Nästa steg i SUP-lagstiftningen är  

– producenternas kostnadsansvar för kommunal städning av SUP-avfall från och med 2023 med betalning i 2024  

– korken på SUP-dryckesförpackningar ska vara en integrerad del av flaskan från 1 juli 2024  

– insamlingsgraden för dricksflaskor ska nationellt vara 77 % år 2025  

– PET-dryckesflaskor måste innehålla 25 % återvunnen plast år 2025.  

I början av 2023 träder kravet på allmän rådgivning och kommunikation i SUP-frågor i kraft. 

 Företag ska kontrollera vilka förpackningar omfattas av SUP-lagstiftningen. Mer detaljerad information om detta finns på vår hemsida (på finska). 

På Rinki Oy:s hemsida finns SUP databank där framtida rapporteringskrav förklaras mer i detalj. SUP-avgiften är en separat avgift från återvinningsavgifter och den redovisas per produktgrupp. Första redovisningsåret är 2023 och rapporten ska göras i början av 2024. Vi kommer att ge mer information om rapporteringen när lagstiftningen och riktlinjerna är klara.  

SUP är en del av producentansvaret och därmed också en del av Finlands Returplasts verksamhet. Vi hjälper gärna företag att navigera i denna nya verksamhetsmiljö.   

Mera information:  

Utvecklingschef Peter Rasmussen, peter.rasmussen@sumi.fi , tel. 050 434 5827