Skip to content

Sumi Oy

Sumi Oy är en officiell producentorganisation, vars uppgift är att ansvara för nästan 4000 företags lagstadgade producentansvar för förpackningar samt främja återvinningen av förpackningar överlag. Vi är ett allmännyttigt, icke-vinstbringande företag, vars ägare är i Finland verksamma företag och organisationer.

Hem » Aktuellt » Verkställande direktörens översikt – februari 2024

Verkställande direktörens översikt – februari 2024

Året har fått en fartfylld start. Utvecklingsprojekten som inleddes i fjol har fortgått i år och vi håller också på att sjösätta nya projekt för utveckling av värdekedjan för hela producentansvaret.  Våra utvecklingsprojekt har väckt intresse hos såväl våra kunder som producenter som ännu inte är våra kunder. I synnerhet den kemiska återvinningen öppnar nya möjligheter för återvinning av plastförpackningar. Vissa projekt har startat på begäran av våra kunder, alltså producenter, och vi är gärna med och löser alla slags utvecklingsbehov tillsammans. Med utvecklingsprojekten kommer Sumis verksamhet att utvidgas, och därför har det blivit aktuellt att rekrytera mer personal.

Under det innevarande året ska vi också göra betydande satsningar på kundadministrationen, eftersom i och med lagändringen kommer nya företag som har en årsomsättning på under en miljon euro och som omfattas av producentansvaret att ingå överföringsavtal med oss. Vi kartlägger också fripassagerare och försöker få även dem att ingå avtal. 

I år är det också dags för många av våra gamla kunder att förnya sina avtal om överföring av producentansvaret. Så kallade hybridkunder, som har ett avtalsförhållande med flera producentsammanslutningar, måste nämligen före slutet av året föra över hela producentansvaret för förpackningar till en enda producentsammanslutning. Vi på Sumi berättar öppet om vårt utbud så att producenterna fritt kan bestämma vilken producentsammanslutning som uppfyller deras kriterier och välja den sammanslutning som passar dem bäst för 2025.

Sumi arbetar till förmån för producenten och vi kommer även i fortsättningen att utveckla våra tjänster och funktioner på bred front. Vårt mål är också att vara den mest kostnadseffektiva lösningen under de kommande åren. Utifrån de samtal som vi har haft med producenter är återvinningen av förpackningar i hemlandet en mycket viktig del av producentansvaret och därför föredrar även vi återvinning och behandling i hemlandet.

Jag vill påminna alla våra partner om att utnyttja den artificiella intelligens som finns på vår webbplats, där Sumilit svarar på frågor om producentansvar. Många producenter och aktörer som omfattas av producentansvaret har obesvarade frågor om ändringarna i lagstiftningen och hur de påverkar den egna verksamheten. Sumilit och den artificiella intelligensen har bra svar på dessa frågor dygnet runt.

Jag uppmanar också till att inte tveka att ta kontakt med Sumis yrkeskunniga personal. Vi utvecklar producentansvarsbranschen till förmån för producenten.

Mika Surakka
Verkställande direktör