Siirry suoraan sisältöön

SUP- eli kertakäyttömuovidirektiivi tuo vaatimuksia muovipakkauksille ja -tuotteille

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat kesäkuussa 2019 direktiivin (EU) 2019/904 – niin sanotun SUP-direktiivin (SUP = single-use plastics), jolla pyritään ehkäisemään ja vähentämään kertakäyttöisten muovituotteiden vaikutusta ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Ympäristön painopisteenä on erityisesti vesiympäristö, sillä merkittävä osa Euroopan unionin rannoille kertyvästä muoviroskasta on kertakäyttöistä muovia.

Direktiivi koostuu useista vaatimuksista, jotka astuvat voimaan eri aikoihin.

Suomessa vaatimuksia on toimeenpantu käytäntöön lainsäädännön osalta jätelain muutoksella (714/2021), joka astui voimaan 19.7.2021, sekä valtioneuvoston asetuksella eräistä muovituotteista (1318/2022), joka astui voimaan 29.12.2022 ja kumosi 23.8.2021 säädetyn asetuksen. Näillä muutoksilla toimenpantiin tuotekiellot ja merkintävaatimukset. 

Jätelakia päivitettiin uudestaan 20.12.2022 ja sen yhteydessä säädettiin asetus eräiden muovituotteiden tuottajien kunnille maksamista korvauksista (1320/2022) ohjaamaan muita vaatimuksia ja muutoksia.

SUP-direktiivin pääsisältö

SUP-direktiivi koskee tiettyjä kertakäyttöisiä muovia sisältäviä tuotteita, kaikkia oxo-hajoavasta muovista valmistettuja muovituotteita ja kaikkia muovia sisältäviä kalastusvälineitä. Tuotteen ei tarvitse olla kokonaan muovia kuuluakseen direktiivin soveltamisalaan eikä muovin määrälle ei ole määritelty vähimmäismäärää. Täten esimerkiksi muovipinnoitettu kartonkimuki on SUP-tuote.

SUP (=single use plastics) -direktiivin eli kertakäyttömuovidirektiivin mukaisia vaatimuksia:

 • Kiellot 2021 (mm. pillit, kertakäyttöaterimet, lautaset, oxo-muovista valmistetut tuotteet, paisutetusta PS:stä valmistetut juomapakkaukset ja syömävalmiin ruuan pakkaukset)
 • Käytön vähentäminen (kovat elintarvikepakkaukset ja juomamukit)
  * Riittävän laaja Green Deal oltava tehtynä 2023, vähentäminen kansallisten tavoitteiden mukaisesti
  * Mittauspiste 2026
 • Tuotevaatimukset juomapakkauksille (max. 3 l), koskien sekä pantillisia että pantittomia pakkauksia
  * Muovikorkin tai -kannen on pysyttävä kiinni pakkauksessa käytön ajan (1.7.2024 alkaen)
  * Pakollinen kierrätetyn muovin käyttäminen: PET-pulloissa min. 25 % (vuonna 2025) ja kaikissa juomapulloissa min 30 % (vuonna 2030)
 • Merkintävaatimus 2021 (mm. mukit, tupakka, kosteuspyyhkeet)
  * Roskaantumista ehkäisevät merkinnät (ns. kilpikonnamerkki)
 • Erilliskeräysvaatimus juomapulloille ja niiden korkeille/kansille (max.3 l)
  * Kerättävä 77 % markkinoille saatetuista (vuonna 2025), 90 % (vuonna 2029)
 • Laajennettu tuottajavastuu
  *SUP-tuottajat vastaavat julkisten alueiden SUP-roskien siivouskustannuksista vuodesta 2023 alkaen (portaittain)
 • Valistustoimenpiteet kaikille edellä mainituille tuoteryhmille (paitsi kielletyille)

Pakkaustuottajille aiheutuu kustannuksia pakkausten ja pakkausmerkintöjen muuttamisesta vaatimusten mukaisesti. Lisäksi laajennettu tuottajavastuu tuo kokonaan uuden kustannuksen, ns. SUP-maksun, joka kerätään ensimmäisen kerran Suomessa vuonna 2024 (vuoden 2023 osalta).

SUP-tuoteryhmät kunnille maksettavien korvausten osalta ovat
( asetuksen mukainen osuus roskaantumisen estämis-/siivouskustannuksesta):

 • Jäykät pakkaukset elintarvikkeille (10,0 % / 2,5 %)
 • Joustavasta materiaalista valmistetut pakkaukset ja -kääreet (11,5 % / 13,0 %)
 • Juomapakkaukset (9,0 % / 3,0 %)
 • Kevyet muoviset kantokassit (4,0 % / 1,0 %)
 • Juomamukit ja niiden korkit ja kannet (12,5 % / 5,0 %)
 • Suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet (0,5 % / 11,0 %)
 • Kosteuspyyhkeet (- / 1,0 %)
 • Ilmapallot (- / 0,0%)

SUP-tuotteiden määritelmät

EU on julkaissut ohjeistuksen, joka kuvaa mitkä tuotteet kuuluvat SUP-direktiivin alaisuuteen, mutta ohjeistus jättää paljon kansallista tulkinnan varaa (linkki Euroopan komission suuntaviivat).

Sumi Oy on yhdessä palveluyhtiönsä Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n ja muiden toimijoiden kanssa hakenut Suomen viranomaisilta vahvistusta Suomessa käyttöön tulevista määritelmistä SUP-pakkauksia koskien. Monet tuotteet ovat maakohtaisia ja rajatapauksia on ollut paljon.

Tutustu valvovan viranomaisen linjaukseen. Lisäksi eri sidosryhmistä koostuva RINGIN SUP-ryhmä on laatinut viranomaisten kanssa tuotelistan, jossa on esimerkkejä kuuluuko pakkaus direktiivin soveltamisalaan vai ei. SUP-ei-SUP -tuotelista löytyy viereisestä palstasta ja RINGIN sivuilta. Tuotelistaa päivitetään sitä mukaa, kun EU:sta tai viranomaisilta tulee uusia linjauksia.

SUP-pakkauksia ovat:

 • Kovat elintarvikepakkaukset eli astiat, kuten kannelliset ja kannettomat rasiat, joissa säilytetään elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu syötäviksi välittömästi joko paikalla tai mukaan otettuina, syödään tavallisesti astiasta ja ovat valmiita syötäviksi ilman kypsentämistä, keittämistä tai lämmittämistä tai muuta valmistamista. Sovelletaan yhden annoksen pakkauksiin. Ei koske lautasia.
 • Joustavasta materiaalista valmistetut pakkaukset ja kääreet, joiden sisältämä ruoka on tarkoitettu nautittavaksi välittömästi pakkauksesta tai kääreestä ilman lisävalmistamista. Sovelletaan tilavuudeltaan alle kolmen litran pakkauksiin. Annoskoolla ei ole merkitystä.
 • Tilavuudeltaan enintään kolmen litran juomapakkaukset, kuten muovipullot ja niiden korkit ja kannet, sekä yhdistelmämateriaalipakkaukset korkkeineen ja kansineen Ei sovelleta lasisiin tai metallisiin juomapakkauksiin, joissa on muovikorkit tai -kannet. Ei sovelleta väkevien (yli 22 til-%) alkoholijuomien pakkauksiin.
 • Muut kuin loppukäyttäjille tyhjinä myytävät juomamukit, niiden korkit ja kannet mukaan luettuina
 • Kevyet muoviset kantokassit

SUP-tuotteiden ja -pakkausten vuosiraportointi

RINKI aloittaa SUP-pakkauksia koskevan tiedonkeruun osana pakkaustuottajien vuosiraportointia vuonna 2024, kun raportoidaan vuoden 2023 pakkaustietoja. Yritysten on siis 2023 aikana kerättävä tietoa markkinoilla saattamistaan SUP-pakkauksista. SUP-pakkaukset raportoidaan erillisellä SUP-lomakkeella sekä entiseen tapaan myös tavallisella pakkaustietojen ilmoituslomakkeella. Rinki on järjestänyt asiasta koulutustilaisuuksia. Keväällä 2023 järjestetyn koulutustilaisuuden materiaalit ovat ladattavissa täältä

SUP-pakkausten osalta tiedot raportoidaan RINGille helmikuun loppuun mennessä ja muiden SUP-tuotteiden osalta niistä vastaavalle tuottajayhteisölle. Tuottajayhteisöt päättävät maksujen suuruudesta asetuksen jako-osuuksien mukaisesti. RINKI laskuttaa SUP-maksut pakkaustuottajayhteisöjen puolesta. Laskutus tapahtuu erillään kierrätysmaksulaskutuksesta kesäkuussa 2024. Alustavat arviot maksujen suuruudesta löydät täältä.

SUP-tuotteiden siivouskustannusten vastuut

Lainsäädännön mukaan SUP-tuottajilla on tietty kustannusvastuu SUP-tuotteiden roskaantumisen estämis- ja siivouskustannuksista sekä niihin liittyvästä neuvonnasta. Kuntien kustannus kyseisistä toimista ajanjaksolle 2023–2025 on määritelty 4,79 e/asukas.  Tästä asetuksen mukaan 3,09 euroa on roskaantumisen estämiskustannuksia ja 1,70 euroa siivoamiskustannuksia, joista molemmista asetuksen mukainen osa tulee tuottajille maksettavaksi. Vuodesta 2026 alkaen  laskentaperusteena on kuntien todelliset kustannukset.

Vuoden 2022 aikana suoritettiin Suomessa roskaselvitys, jolla kartoitettiin SUP-roskien osuus tuoteryhmittäin sekä jäteastioissa että maassa. Kunnan kustannukset jaetaan ensin ei-SUP- ja SUP-roskien kesken ja sen jälkeen SUP-tuotteiden osuus kohdistetaan eri SUP-tuoteryhmille asetuksen jako-osuuksien mukaisesti. Vuonna 2024 alussa kerättävät vuoden 2023 pakkausten vuositiedot tulee näin ollen sisältää määrätiedot myös SUP-pakkausten tuoteryhmistä.

SUP-tuotteiden tekniset vaatimukset

Lainsäädäntö koskien pakollista 25 % uusiomuovin osuutta PET-pulloissa, korkkien pakollista kiinnipysymistä juomapakkauksissa ja 77 % keräysvaatimusta juomapulloissa valmistuu syksyn 2023 aikana.

Päivitämme tätä sivua, kun saamme uutta tietoa lainsäädännöstä ja sen vaikutuksesta käytännön toimiin.

SUP-kysymyksiin vastaa Sumissa materiaalipäällikkö Eeva Hanni, eeva.hanni@sumi.fi, puhelin 050 300 9576 .

Aiheesta muualla

Kertakäyttöiset muovituotteet SUP | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Kertakäyttömuovien kulutuksen rajoittaminen – Ympäristöministeriö
Muovisten annospakkausten Green Deal -sitoumus

Dokumentit ja asiakirjat

EU-direktiivi: Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annettu direktiivi (EU) 2019/904

Euroopan komission suuntaviivat (suomenkieliset määritelmät, EUn virallinen lehti)

Tuotteessa on muovia

SUP-ei-SUP -TUOTELISTAUS
Päivitetty 8.2.2024

Päivitämme tätä SUP-sivua sitä mukaa, kun saamme uutta tietoa lainsäädännöstä ja sen vaikutuksesta käytännön toimiin.

SUP-kysymyksiin vastaa Sumissa materiaalipäällikkö Eeva Hanni.

eeva.hanni@sumi.fi

puhelin 050 300 9576